Utbildningar

Våra utbildningar består av kurser, föreläsningar och handledningar. Här hittar du hela vårt utbud.

kurser och föreläsningar pågång

Alla utbildningar

Hos oss hittar du ett brett utbud av kurser, föreläs­ningar och workshops som vänder sig till dig som arbetar med, är anhörig eller på annat sätt kommer i kontakt med personer med autism­ eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom kunskap och utbildning kan vi tillsammans erbjuda högre livskvalitet och ett rikare liv. Vi hjälper dig med verktyg för det sociala livet, fritiden, struktur i vardagen och informella bedömningar i kommunikation. Läs mer om våra utbildningar

Efter tre år års utåtagerande och självdestruktivitet kunde vi äntligen möta Niklas på den nivå av kommunikation som han förstår bäst.

Peter Personlig assistent

Mer om våra utbildningar

Kurser

Det vanligaste är att vi gör en kurs i den kommun där uppdrags­givaren befinner sig men vi kan även anordna kurser i Skövde. Detta är ofta mycket uppsk­attat då det ger möjlig­het till att enbart fokus­era på kursen samt umgås med kurs­kamrater i en avslapp­nad och natur­lig miljö. Vid intresse kan vi hjälpa er med hotell­bokni­ngar och däri­genom hjälpa er att få ett bra pris. Vi har också under många år haft ett tätt samar­bete med framstående utbildare från Belgien.

De har en lång erfaren­het av special­utbildningar inom olika områ­den då det gäller personer med autism­ och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fram­förallt med Dr Peter Vermeulen, förfa­ttare till ett antal framgå­ngsrika böcker om autism. Vi har möjlig­het att anordna spec­iella utbil­dningar tillsa­mmans med Peter på lättförs­tåelig engelska med möjli­ghet till översä­ttning. Till dessa kurser behövs en grund­läggande förkun­skap om autism­.

Föreläsningar

Vi anordnar föreläs­nings­dagar inom olika ämnen relaterat till aut­ism­ exem­pelvis; Tydlig­göra­nde pedagogik, Autis­tiskt tänkande, Fritids­färdig­heter, Att driva koope­rativ, Lågaffektivt bemötande, Att arbeta med pers­oner med autism och hög/normal intell­igens m.m. Vi arran­gerar också före­läsnings­dagar med gästföreläsare.

Handledningar

Ett hand­lednings­tillfälle kan se olika ut bero­ende på verks­amhet och önske­mål, men oftast handlar det om att ge pers­onal eller föräl­drar olika verk­tyg för att kunna utve­ckla bruk­aren mot en högre grad av själv­ständig­het och höja livs­kvalite­ten hos personen. Vi kan hjälpa till med problem­lösning och dis­ku­ssi­oner om hur vi kommer vidare? I hand­ledni­ngen kan även ämnen så som utmanande beteende tas upp och vi kan dela med oss av våra erfarenheter.