Utbildningar

Våra utbildningar består av kurser, föreläsningar och handledningar. Här hittar du hela vårt utbud.

Alla utbildningar

Hos oss hittar du ett brett utbud av kurser, föreläs­ningar och workshops som vänder sig till dig som arbetar med, är anhörig eller på annat sätt kommer i kontakt med personer med autism­ eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom kunskap och utbildning kan vi tillsammans erbjuda högre livskvalitet och ett rikare liv. Vi hjälper dig med verktyg för det sociala livet, fritiden, struktur i vardagen och informella bedömningar i kommunikation. Läs mer om våra utbildningar

En mycket bra kombination av praktik och teori som givet mig en energikick och rätt verktyg att arbeta vidare med i min verksamhet.

Eva Lärare

Mer om våra utbildningar

Kurser

Det vanligaste är att vi gör en kurs i den kommun där uppdrags­givaren befinner sig men vi kan även anordna kurser i Skövde. Detta är ofta mycket uppsk­attat då det ger möjlig­het till att enbart fokus­era på kursen samt umgås med kurs­kamrater i en avslapp­nad och natur­lig miljö. Vid intresse kan vi hjälpa er med hotell­bokni­ngar och däri­genom hjälpa er att få ett bra pris. Vi har också under många år haft ett tätt samar­bete med framstående utbildare från Belgien.

De har en lång erfaren­het av special­utbildningar inom olika områ­den då det gäller personer med autism­ och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fram­förallt med Dr Peter Vermeulen, förfa­ttare till ett antal framgå­ngsrika böcker om autism. Vi har möjlig­het att anordna spec­iella utbil­dningar tillsa­mmans med Peter på lättförs­tåelig engelska med möjli­ghet till översä­ttning. Till dessa kurser behövs en grund­läggande förkun­skap om autism­.

Föreläsningar

Vi anordnar föreläs­nings­dagar inom olika ämnen relaterat till aut­ism­ exem­pelvis; Tydlig­göra­nde pedagogik, Autis­tiskt tänkande, Fritids­färdig­heter, Att driva koope­rativ, Lågaffektivt bemötande, Att arbeta med pers­oner med autism och hög/normal intell­igens m.m. Vi arran­gerar också före­läsnings­dagar med gästföreläsare.

Handledningar

Ett hand­lednings­tillfälle kan se olika ut bero­ende på verks­amhet och önske­mål, men oftast handlar det om att ge pers­onal eller föräl­drar olika verk­tyg för att kunna utve­ckla bruk­aren mot en högre grad av själv­ständig­het och höja livs­kvalite­ten hos personen. Vi kan hjälpa till med problem­lösning och dis­ku­ssi­oner om hur vi kommer vidare? I hand­ledni­ngen kan även ämnen så som utmanande beteende tas upp och vi kan dela med oss av våra erfarenheter.